Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Danh mục dự án đang đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng

các danh mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng

các danh mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng
các danh mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

NINH SIM

 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB THÁNG 10 NĂM 2019

 

           

S TT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM QĐ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM QĐ PHÊ DUYỆT DA/BC KTKT

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Bao gồm điều chỉnh nếu có)

NGÀY KHỞI CÔNG - NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 
 
 

A

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

I

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

 

II

Công trình mới

 

 

 

 

 

A

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

 

 

2,329,271

 

 

I

Nguồn vốn XDCB tập trung

 

 

2,329,271

 

 

1

Công trình

 

 

 

 

 

2

Công trình chuyển tiếp

 

 

2,329,271

 

 

a

Ñöôøng GTNT thoân Taân Khaùnh xaõ Ninh Sim ñoaïn töø Quoác loä 26 nhaø oâng Myõ ñeán giaùp nhaø oâng tieáng Vang.

3021/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

1993/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

2,329,271

22/5/2017-19/9/2017

 

II

Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

1

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

 

2

Công trình mới

 

 

 

 

 

III

Nguồn vốn…

 

 

 

 

 

A

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ

 

 

13,912,998

 

 

I

Nguồn vốn XDCB tập trung

 

 

 

 

 

1

Công trình chuyển tiếp

 

 

13,912,998

 

 

a

Nâng cấp tường rào UBND xã Ninh Sim

128/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

175/QĐ - UBND ngày 30/10/2017

997,201

08/01/2018-23/3/2018

 

b

Đường cấp phối nội đồng từ ngã ba mía 3/2 đến suối Mít

131/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

176/QĐ-UBND ngày 30/10//2017

1,230,878

02/08/2018 - 10/10/2018

 

c

Đường cấp phối nội đồng từ ngã ba bà Duyên TĐ3 đến ngã ba bà Duyên TĐ7

132/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

177/QĐ-UBND ngày 30/10//2017

1,211,538

03/8/2018 -10/10/2018

 

d

Đường cấp phối nội đồng từ ngã ba cầu Ri đến suối Dinh Cậu

133/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

178/QĐ-UBND ngày 30/10//2017

1,259,438

02/8/2018 -10/10/2018

 

đ

Khu trung tâm văn hóa thể thao xã: Sân khấu, nhà vệ sinh, cổng tường rào, bê tông sân

135/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

180/QĐ-UBND ngày 30/10//2017

739,350

03/8/2018 - 10/10/2018

 

e

Đường BTXM thôn Nông Trường đoạn cổng thôn Nông Trường đến ngã ba Ninh Thượng

129/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

2236/QĐ-UBND ngày 31/10//2017

4,964,457

23/11/2018-18/01/2019

 

g

Sửa chữa các nhà SHCĐ thôn Đống Đa, Tân Lập, Lam Sơn, Tân Khánh 1, Tân Khánh 2, Nông Trường

134/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

179/QĐ-UBND ngày 30/10//2017

1,200,366

03/10/2018 - 31/12/2018

 

h

Đường cấp phối nội đồng từ ngã ba mía ông Mậu đến lò đường ông Anh

130/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

181/QĐ-UBND ngày 30/10//2017

2,309,770

01/10/2018 -31/12/2019

 

2

Công trình mới

 

 

120,012

 

 

a

Sửa chữa đường giao thông nội đồng ngã ba nhà ông Tấn .

 

109/QĐ-UBND ngày 08/08//2019

120,012

14/8/2019-14/9/2019

 

II

Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

1

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

 

2

Công trình mới

 

 

 

 

 

III

Nguồn vốn .....

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

16,362,281

 

 
             
 

Ghi chú:

   

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

   
 

- Báo cáo định kỳ gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 25 hàng tháng của tháng báo cáo

         
 

- Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu

 
 

- Báo cáo các đơn vị gửi trước qua đường E-office (Người nhận: Nguyễn Đình Sự, Lê Thanh Cường). Văn bản giấy các đơn vị gửi sau

 
 

- Báo cáo này dùng làm cơ sở để báo cáo UBND thị xã về tiến độ thực hiện XDCB trên địa bàn, cấp vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho các xã, phường

     
 

- Mọi sự chậm trể hoặc không báo cáo của đơn vị, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ không chịu trách nhiệm. Kính mong các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện

       

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/27/2022 10:11:52 PM

^ Về đầu trang