Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Danh mục dự án đang đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng

kế hoạch sô: 876/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND xã Ninh Sim

kế hoạch sô: 876/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND xã Ninh Sim
về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

 

Trang1/3 Trang 1 / 3UY BAN NHAN DANxANINHSIMCONG HOA xA HOI CHU NGHiA Vl~T NAMDoc Hip - Ttl' do - Hanh phucS6 : 'Bl-G /UBND"vJ viec ldpki hoach adu tu congtrung han giai doan 2021 - 2025".Ninh Sim, ngay A? thong 9 ndrn 2019Kinh goi: Phong Tai chinh - KS hoach thi xa Ninh Hoa.Can cir cong van s6 1163/TCKH ngay 05/9/2019 cua Phong Tai Chinh - KShoach Ninh Hoa v/v l~p kS hoach d§.utu cong trung han giai doan 2021 - 2025;Nay UBND xa Ninh Sim bao cao mot s6 nQi dung nhu sau:1. Danh gia finh hinh thuc hi~n k~ hoach dAu to' cfmg trung han giai doan2016 - 2020.a. VS phan c~p d§.utir theo Nghi quyet 19/2015/NQ-HDND ngay 09112/2015cua HDND tinh vS nhiem vu chi d§.u til cac c~p ngan sach giai doan 2016 - 2020,Nghi quyet s6 15/2015/NQ-HDND ngay 09/12/2015 cua HDND tinh vS nguyen tac,tieu chi va dinh rmrc phan b6 chi d§.utu cho cac c~p giai doan 2016 -2020 nhu sau:- Danh gia kSt qua thuc hi~n phan c~p nhi~m V\ld§.utu cho cac nganh, lInh vl;t'ctren dia ban;tinh d6ng 5Qgifra phan c~p nhi~m V\lchi v6i vi~c phan b6 ngu6n v6n cuacac c~p ngan sach; tinh d6ng bQgifra phan c~p nhi~m V\lchi d§.util v6i vi~c phan c~pvS quan ly d§.utu xay d\Illg: KSt qua thl;t'chi~n phan c~p nhi~m V\l d§.utu cho UBNDxa qua cac nam:+ UBND thi xa da c~p theo kS hO<;lchtrung h<;lnnam 2016 - 2020 t6ng s6 tiSn:11.595.000.000 d6ng 111.595.000.000 d6ng d<;lt100 %, da thi cong xay dl;t'ngduQ'c 17cong trinh, trong do:·Ngu6n t~p trung XDCB hang nam : 6.594.000.000 d6ng, da thi cong xay dl;t'ngdUQ'c13 cong trinh.· Ngu6n ngan sach thi xa quan ly giao xa lam chu d§.utu: 4.001.000.000 d6ngda thi cong xay dl;t'ng2 cong trinh.· Ngu6n ph\l trach dia ban: 1.000.000.000 d6ng da thi cong xay dl;t'llg2 congtrinh.+ Chuang trinh nong thon m6i: 10.487.000.00_0d6ng/10.487.000.000 d6ng d<;lt100 % da thi cong xay dl;t'ng7 cong trinh, trong d6:·UBND tinh da c~p s6 tiSn: 8.227.000.000 d6ng.·UBND thi xa da c~p s6 tiSn: 2.260.000.000 d6ng.Trang 1 / 3 Trang 2 / 3- Danh gia S17phil hop cua tieu chi va dinh rmrc phan b6 chi d§.u nr (gan voiphan c~p nhiem vu kinh tS - xa h9i, trinh d9 nang hrc cua cac cap, kha nang ngansach: Dinh rmrc phan b6 chi d§.u nr phil hop voi phan c~p nhiem vu kinh ts - xa hoi,- Nhimg kho khan, vuong mac kiSn nghi di@u chinh, b6 sung v@phan c~pnhiem vu chi d§.u nr cac c~p ngan sach: khong co y kien,b. Danh gia tinh hinh thuc hien kS hoach d§.unr cong trung han giai doan 2016-2020: Trong qua trinh thuc hien, UBND xa da thanh toan cho cac cong trinh khongdS no dong xay dung co ban va khong co cong trinh chuyen tiSp til nam 2016 - 2020chuyen sang nam 2021 - 2025.2. L~p k~ ho~ch dAu hr cong trung h~n giai do~n 2021 - 2025:Nguyen t~c l~p kS ho~ch trung h~n 2021 - 2025: v@ngu6n v6n phan c~p hangnam cua xa, nam sau cao han nam tru6c 10%.Nam 2019 ngu6n t~p trung XDCB cua xa la: 1.338.000.000 d6ng (trong do 5%:duy tu bao du5ng cong trinh 64.000.000 d6ng)Nam 2020 ngu6n t~p trung XDCB cua xa la: 1.472.000.000 d6ng (trong do 5%:duy tu bao du5ng cong trinh 67.000.000 d6ng)V~y kS ho~ch d§.utu cong trung h~n giai do~n 2021 - 2025.nhu sau:NGUONVONXDCB T~P TRUNGTHEO PHAN cApHANGNAM-xAQUAN LY (dang)5 % DUY TUBAODUONGCONGTRINH(dang)TONG C<)NGNGUONVON(dang)STT N<)IDUNG1 Nam 2021 1.549.000.000 70.000.000 1.619.000.0002 Nam 20223 Nam 20234 Nam 20245 Nam 2025TONGCQNG1.707.000.000 74.000.000 1.781.000.0001.881.000.000 78.000.000 1.959.000.0002.073.000.000 82.000.000 2.155.000.0002.284.000.000 86.000.000 2.371.000.0009.495.000.000 390.000.000 9.885.000.000UBND xa khong co cong trinh chuySn tiSp til nam 2016 - 2020 ma chi co congtrinh xay d17ngm6i giai do~n 2021 - 2025.Kem thea m~u s6 1: Tinh hinh th17chi~n cac d17an dftu tu cong giai do~n 2016- 2020 va d17kiSn kS ho~ch nam 2021 - 2025.D17kiSn kSt qua d~t dugc: khong dS ng d9ng xay dvng cO'ban.Trang 2 / 3 Trang 3 / 33. D6i v6'i cac chuong trinh dAu tu congoNam 2018 UBND xa duoc UBND tinh, UBND thi xa d~u tu cac cong trinh xaydung nang than moi (kern thea biSu s6 2: Tinh hinh thuc hien cac chuang trinh d~utir cong giai dean 2016 - 2020 va du kiSn kS hoach 5 nam 2021 - 2025).Tren day 1£1danh gia tinh hinh thuc hien kS hoach trung han nam 2016 - 2020va du kiSn kS hoach d~u tu cong trung han nam 2021 - 2025 cua xa.Nui nh(in:- Nhu tren;- Luu VTTM.Uy BAN NHAN DANCHUTICHITrang 3 / 3 Tìm trong tài liệu 876.signed.pdf Đang hiển thị 876.signed.pdf. Trang 1 / 3 Nhúng mục Dán HTML để nhúng vào trang web: OK
Họ tên*
Email*
Bình luận*
b02iJf
10/18/2020 8:35:46 PM

NQSAjq http://pills2sale.com/ levitra nizagara

4NK1wQ
12/4/2020 8:53:59 AM

kstwwC https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

AouPqF
12/13/2020 3:33:13 AM

Ptf46s http://xnxx.in.net/ xnxx videos

6ZrAn
12/13/2020 11:35:34 AM

BIr1y3 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

9AEXq
12/15/2020 12:34:52 PM

zwgHMv https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

JKV87N
1/9/2021 6:11:18 PM

OBBmzv https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

jtIYj
1/9/2021 10:28:17 PM

nV57eu http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

DgSMy8
6/29/2021 11:54:16 AM

Vj9W8R https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

cBmTMz
7/23/2021 4:16:17 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/31/2021 12:18:50 AM

Thiết kế website 
^ Về đầu trang