Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lĩnh vực xây dựng

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

UBND xã Ninh Sim	Mã hiệu:	QT-XD-03
	Lần ban hành:	01
	Ngày ban hành:	26/12/2016
QUY TRÌNH	Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn
UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

MỤC LỤC

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

 

 

 

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Đặng Huỳnh Chương

Nguyễn Hữu Tri Lễ

Nguyễn Duy

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

CC. Địa chính – NN-XD-MT

Phó Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

 

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Số phiếu yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các cá nhân có công với cách mạng tại UBND xã.

Cán bộ, công chức và lãnh đạo UBND xã.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 – Các yêu cầu;

Các văn bản tại mục căn cứ pháp lý

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

Văn bản liên quan: Là 01 trong các văn bản sau:

Hồ sơ TC/CD:      Là các giấy tờ phải nộp tại Mục thành phần hồ sơ

UBND xã:            Ủy ban nhân dân xã/ phường.

VT:                      Văn thư.

CD:                      Công dân.

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

 

Nhà ở xây dựng xong móng, khung-tường

5.2

Thành phần hồ sơ.

Bản chính.

Bản sao.

1

Danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ.

 

01 bộ hồ sơ hợp lệ

5.4

Thời gian xử lý.

 

….. ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả.

 

 

5.6

Lệ phí.

 

Không

5.7

QUY TRÌNH XỬ LÝ.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Kết quả

B1

Xây dựng kế hoạch (thông báo) kiểm tra, xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

Cán bộ theo dõi

..

 

B2

Phê duyệt kế hoạch (thông báo)

Chủ tịch UBND xã

..

 

B3

Tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng và chất lượng nhà ở. Nếu tiến độ/chất lượng đạt yêu cầu thì chuyển sang bước tiếp theo. Nếu chưa đạt yêu cầu về tiến độ/chất lượng thì lập báo cáo tình hình thực tế

Đại diện UNBD xã, thôn và hộ gia đình

0.. ngày

- Biên bản kiểm tra xác nhận (biểu mẫu theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD)

B4

Xác nhận tiến độ xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn giữa Đại diện UBND xã, đại diện thôn hoặc tổ dân phố, đại diện hộ gia đình (04 bản)

Đại diện UNBD xã, thôn và hộ gia đình

0.. ngày

- Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo kế hoạch

B5

Lưu hồ sơ

Cán bộ theo dõi hoặc bộ phận lưu hồ sơ theo quy định

 

Xem mục 7 quy trình này.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Quyết định số 22/2013/QĐ'TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

- Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/TT-BXD ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 
 1. BIỂU MẪU

TT

Tên biểu mẫu

Trích dẫn

 1.  

Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

Thông tư số 09/2013/TT-BXD

7. DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU:

TT

Tên các loại giấy tờ lưu

 1.  

Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

 1.  

Danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt

 1.  

Các báo cáo kiểm tra tiến độ/chất lượng thực tế (nếu có)

Lưu tại … xã không quá … năm, sau đó chuyển hồ sơ xuống phòng lưu trữ của UBND xã và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ V

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN XÂY DỰNG NHÀ Ở HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định sổ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN XÂY DỰNG NHÀ Ở
HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm …………….

Tại công trình nhà ở của chủ hộ (ông/bà) …………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã (hoặc phường thị trấn...) gồm:

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn) ………………………..

Ông (bà): ………………………………………. Chức vụ: ………………………

2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố): ………………………………………………

- Ông (bà): ……………………………………. Chức vụ: ………………………..

- Ông (bà): ……………………………………. Chức vụ: ……………………….

3. Đại diện hộ gia đình:

Ông (bà): ……………………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế phần công việc đã thực hiện của giai đoạn đầu (hoàn thành xây dựng nền móng và khung-tường), Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã (hoặc phường, thị trấn) …………………………. thống nhất các nội dung sau:

1. Xác nhận hoàn thành phần việc xây dựng nền móng và khung-tường nhà ở của chủ hộ gia đình (ông/bà): ……………………………………………………………

2. Phần việc xây dựng nhà ở giai đoạn 1 bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Biên bản này được lập thành 04 bản để các bên sau đây lưu giữ:

- 01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ;

- 01 bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;

- 01 bản lưu Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn) ………..;

- 01 bản để Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc phường, thị trấn) tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

 

Thành phần tham gia xác nhận
(ký và ghi rõ họ, tên)

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn):

……………………………………………………..

2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố):

………………………………………………………

3. Đại diện hộ gia đình:

………………………………………………………

 

 

 

Ghi chú: Biên bản này chỉ lập sau khi hộ gia đình hoàn thành xây dựng phần nền móng và khung - tường nhà ở. Sao khi hoàn thiện nhà ở thì lập Biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
ykqCJZ
10/18/2020 10:27:58 PM

aHXB4g http://pills2sale.com/ levitra nizagara

WTIcey
12/4/2020 9:21:38 AM

d7KZW9 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

WL4X5v
12/13/2020 6:04:04 AM

6zOXHe http://xnxx.in.net/ xnxx videos

KWW7k
12/13/2020 11:59:57 AM

azJft8 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

GF1DA
12/15/2020 12:59:49 PM

vmJwhs https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

R9ZkDZ
1/9/2021 4:38:13 PM

bW3rlD https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

krP9eo
1/9/2021 8:53:08 PM

j54P43 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

Hp6kLn
1/17/2021 6:05:59 PM

UZVx8Q http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/14/2022 10:44:49 PM

 
Thiết kế website
 
 
 
 
^ Về đầu trang