Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lĩnh vực xây dựng

UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

UBND xã Ninh Sim	Mã hiệu:	QT-XD-04
	Lần ban hành:	01
	Ngày ban hành:	26/12/2016
QUY TRÌNH	Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng
UBND xã Ninh Sim Mã hiệu: QT-XD-04 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 26/12/2016 QUY TRÌNH Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

MỤC LỤC

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

 

 

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Đặng Huỳnh Chương

Nguyễn Hữu Tri Lễ

Nguyễn Duy

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

CC. Địa chính – NN-XD-MT

Phó Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

 

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Số phiếu yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các Cá nhân (hộ gia đình người có công) tại UBND xã.

Cán bộ, công chức và lãnh đạo UBND xã.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 – Các yêu cầu;

Các văn bản tại mục căn cứ pháp lý

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

Văn bản liên quan: Là 01 trong các văn bản sau:

Hồ sơ TC/CD:      Là các giấy tờ phải nộp tại Mục thành phần số lượng hồ sơ

UBND xã:            Ủy ban nhân dân xã/ phường.

VT:                      Văn thư.

CD:                      Công dân.

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

 

Nhà ở được hỗ trợ xây dựng mới đã hoàn thành

5.2

Thành phần hồ sơ.

Bản chính.

Bản sao.

1

Danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ.

 

- 01 bộ theo quy định

5.4

Thời gian xử lý.

 

….. ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả.

 

 

5.6

Lệ phí.

 

Không

5.7

QUY TRÌNH XỬ LÝ.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Kết quả

B1

Xây dựng kế hoạch (thông báo) kiểm tra, nghiệm thu việc xây dựng nhà ở đã hoàn thành để đưa vào sử dụng

Cán bộ chuyên môn

…ngày

 

B2

Phê duyệt kế hoạch (thông báo)

Chủ tịch UBND xã

- Giấy biên nhận.

- Sổ tiếp nhận và trả kết quả.

B3

Tiến hành kiểm tra việc xây dựng nhà ở đã hoàn thành Nếu tiến độ/chất lượng đạt yêu cầu thì chuyển sang bước tiếp theo để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu chưa đạt yêu cầu thì lập báo cáo theo tình hình thực tế

Đại diện UNBD xã, thôn và hộ gia đình

0.. ngày

- Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo mẫu tại phụ lục số VI Thông tư số 09/2013/TT-BXĐ)

B4

Nghiệm thu việc xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn giữa Đại diện UBND xã, đại diện thôn hoặc tổ dân phố, đại diện hộ gia đình (04 bản)

Đại diện UNBD xã, thôn và hộ gia đình

.. ngày

- Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng

- Danh sách hỗ trợ

(theo mẫu quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD)

B5

Lưu hồ sơ

Cán bộ theo dõi hoặc bộ phận lưu hồ sơ theo quy định

 

Xem mục 7 quy trình này.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

- Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/TT-BXD ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

 

 1. BIỂU MẪU

TT

Tên biểu mẫu

Trích dẫn

 1.  

Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng

Thông tư số 09/2013/TT-BXĐ

7. DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU:

TT

Tên các loại giấy tờ lưu

 1.  

Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng

 1.  

Danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt

 1.  

Các báo cáo về tiến độ, chất lượng nghiệm thu thực tế (nếu có)

Lưu tại Công chức ….. xã không quá … năm, sau đó chuyển hồ sơ xuống phòng lưu trữ của UBND xã và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ VI

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày.... tháng.... năm...

BIÊN BẢN XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Hôm nay, ngày …… tháng …... năm …………….

Tại công trình xây dựng nhà ở của chủ hộ (ông/bà) ………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã (hoặc phường, thị trấn...) gồm:

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn) ………………… :

Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………………

Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………………

2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố): ……………………………………………….

- Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: …………………………

- Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: …………………………

3. Đại diện hộ gia đình:

Ông (bà): ……………………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế nhà ở đã hoàn thành xây dựng, Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã (hoặc phường, thị trấn) ……………………… thống nhất các nội dung sau đây:

1. Xác nhận nhà ở của chủ hộ: ……………………………………………………. đã hoàn thành việc xây dựng toàn bộ nhà ở.

- Diện tích nhà ở: ……………………………… m2

- Vật liệu làm nền móng nhà: …………………………………………..

- Vật liệu làm thân nhà: ………………………………………………..

- Vật liệu làm mái nhà: ……………………………………………………………

2. Đồng ý để chủ hộ đưa nhà ở vào sử dụng.

Biên bản lập thành 04 bản để các bên sau đây lưu giữ:

- 01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ;

- 01 bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;

- 01 bản lưu Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn)  ;

- 01 bản để Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc phường, thị trấn ……….) tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Thành phần tham gia Ban nghiệm thu
(ký và ghi rõ họ, tên)

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn):

………………………………………………………………………………..

2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố):

………………………………………………………………………………..

3. Đại diện hộ gia đình:

………………………………………………………………………………..

Ghi chú: Nếu nhà ở chưa hoàn thành hoặc không đảm bảo chất lượng thì không ký biên bản xác nhận và có biên bản yêu cầu chủ hộ sửa chữa, bổ sung.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
SF1W57
10/19/2020 3:34:57 AM

HV83dH http://pills2sale.com/ levitra nizagara

PZSP2Z
12/4/2020 6:15:41 AM

4dPqrl https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

hFP8eM
12/13/2020 7:38:03 AM

6rDexm http://xnxx.in.net/ xnxx videos

oVRkC
12/13/2020 11:52:46 AM

FPl0p6 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

4Fr8Yq
12/15/2020 12:52:22 PM

qpgbdX https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

cnGNL
1/9/2021 6:25:01 PM

KTqlZa https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

X2lMY
1/9/2021 10:43:42 PM

B7vjha http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/4/2021 5:15:38 PM

^ Về đầu trang